ชื่อ - นามสกุล :นายปรัชญา บุญเดช
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หััวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :