[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 32 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอบการฝึก วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานช่างยนต์

เจ้าของผลงาน : นางมลิวัลย์ คงอยู่
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1242    จำนวนการดาวน์โหลด : 425 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีวิธีการพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) โดยใช้สื่อประกอบการฝึกการวิจัยครั้งนี้ได้ทาเป็นแบบประเมินผลงาน 2 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และใช้ในการเรียนตลอดการศึกษา ดังนั้นการใช้โปรแกรม Word จึงจาเป็นสาหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.3/1 แต่นักเรียนบางกลุ่มมีปัญหาการสร้างตาราง โดยไม่สามารถที่จะสร้างตารางได้ตามที่กาหนด และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นปวช.3/1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เป็นแบบสังเกต แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาหาค่าร้อยละ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คาชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากครูที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนมากขึ้น ในการทาศึกษาครั้งนี้ปรากฏว่า นักเรียนระดับชั้น ปวช3/1 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบ และสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น รู้หลักการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ส่งผลให้ผลการเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ อยู่ในเกณฑ์ดีดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 6/พ.ย./2560
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 20/ต.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-เครื่องทำความสะอาดพื้น-ปวช 2/ส.ค./2560
      เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/ส.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-ชุดอุปกรณ์ผ่าแตงโม 2/ส.ค./2560