กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

การเรียนปรับพื้นฐาน ของนักเรียนระดับ ปวช.1
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.50 – 16.30 น.

          1. เรียนปรับพื้นฐาน 4 รายวิชา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
              ชำระค่าลงทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จำนวน 200 บาท
          2. ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนของวิทยาลัยฯ ระเบียบการแต่งการ คลิก
          3. ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนมาคนละ 4 ชุด

“เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562”