--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ งานทะเบียน

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร ปวช.ทุกระดับชั้น วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

หลักสูตร ปวส.ทุกระดับชั้น วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศจากงานทะเบียน  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวช. 1  ทุกแผนกวิชา ค่าลงทะเบียน 600 บาท
ระดับ ปวช. 2  ค่าลงทะเบียน 600 บาท
ยกเว้น   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 บาท
ระดับ ปวช. 3 ทุกแผนกวิชา ค่าลงทะเบียน 600 บาท
ที่
ประเภทวิชา / สาขางาน
ระดับ ปวส.
ปวส. 1 
ปวส. 2
1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
บาท
บาท
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ( ทวิภาคี )
1,025
2,675
2. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปฯ (ปวช. ทวิภาคี)
1,475
3,075
3. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปฯ (ม.6 ทวิภาคี)
1,775
3,075
4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3,075
2,925
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-
3,225
   6. สาขางานเทคนิคก่อสร้าง (ปกติ)
-
2,850
2
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานการบัญชี
950
2,700
2. สาขางานการตลาด (ปวช.)  (ทวิภาคี)
1,475
2,250
3. สาขางานการตลาด (ม.6)  (ทวิภาคี)
1,475
2,475
4. สาขางานเลขานุการ (ปวช.)
-
2,400
5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
950
2,475
3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ปวช. ทวิภาคี)
1,875
2,475
2. สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ม.6 ทวิภาคี)
1,875
2,475
 
หมายเหตุ : รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จะเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

<<<< เข้าสู่หน้าเว็บหลัก >>>>